Ship Business Division

Government Ship Environment Management Boat - Okjeong ho

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 382회 작성일 19-09-19 23:23

본문

660f92cbca77a463399acdf728d81787_1565618019_8404.jpg
   

Name 

  Okjeong ho

 End User

  Imsil-gun Office

 Tonnage

  G/T 12Tons Class 

 L.O.A

  15.25 m 

 Bmax

  3.67 m 

 Depth

  1.30 m 

 Main Engine

  370 PS x 2 Sets 

Engine Type 

  Stern Drive

 Max. Speed

  33 knots 

 승선인원

  19 P  lofted drawing

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012362_9672.png
 

mold

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012361_69.png
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012362_3061.png
 

HULL 성형

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012360_4157.png
 

Hull보강재취부-성형 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012359_7527.png
 

Deck 성형 및 탈형

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012358_4188.png
 

House 성형 및 탈형

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012359_1014.png
 

Hull탈형

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012361_0579.png


Deck 탑재 및 접합

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012669_7722.png


House 탑재
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012671_2016.png


House-Deck보강연결및접합
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012670_5722.png


방열재취부및전선포설-내장근태공사
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012673_1115.png


선내 내장공사
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012674_3437.png


각 종 의장품설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012671_8319.png
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012672_4685.png


출입문 설치

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012999_0208.png


분뇨마쇄소독장치 및 오수저장탱크 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012996_4525.png


청수펌플 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012997_7655.png


추진기(DRIVE) 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013185_7736.png


빌지 - G/S 펌프 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012997_1253.png


발전기 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012995_8221.png


기관실 방열 및 흡음재 취부
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012994_5658.png


각종 배관공사
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012993_2353.png


기관실 바닥용 그레이팅 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012993_9499.png


기관실 엔진오프닝 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567012995_1996.png

MAST 및 각종 전장품, 항해통신장치 설치

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013498_0906.png


수선하부 방오도료 도장
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013499_985.png


총톤수 실측검사
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013503_8027.png


수선하부 방오도료 도장
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013499_3711.png


담수흡입상자 및 접지동판 취부
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013498_7671.png


종합분전반 및 각종 분전반 설치
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013503_1577.png


조타대 완성
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013502_5476.png


완성(조타실)
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013501_2747.png


완성(선원실)
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013500_6415.png


완성(화장실)
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013501_9057.png


완성(냉난방기)

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567013751_6487.png


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.