Ship Business Division

Pilot Ship Pilot Boats - Incheon2, Incheon3, Incheon5, Incheon6, Incheon7, Incheo…

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 661회 작성일 19-09-20 00:04

본문

dddeb388bac1c8a2780bd059e7c5ecbf_1565712617_265.jpg 


Name 

Incheon2, Incheon3, Incheon5,

Incheon6, Incheon7, Incheon8

End User

  (주)인천도선

Tonnage

  G/T 18Tons Class 

 L.O.A

  17 m 

Bmax

  3.75 m 

Depth

  1.85 m 

 Main Engine

  880 PH x 1 Sets 

Engine Type

  Shafting

Max Speed

  25 knots 

Passenger

  9 P  Trial run 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011168_5688.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011169_1429.jpg
 

The stern 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011171_9796.jpg
 

The bows 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011172_5388.jpg
 

Upper structure 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011169_7367.jpg
 

Engine room 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011170_3152.jpg 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011170_8696.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011171_424.jpg
 

Inside cabin 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011167_9845.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011173_0875.jpg


Wheelhouse 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011314_4945.jpg 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011315_0814.jpg
 

Move vessel 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011313_9099.jpg
 

Launch

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011315_6529.jpg

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.