Ship Business Division

Pilot Ship Pilot Boats - Yongbi No. 1, Yong No.11

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 664회 작성일 19-09-20 00:22

본문

dddeb388bac1c8a2780bd059e7c5ecbf_1565713171_1267.jpg
 

Name 

Yongbi No. 1, Yong No.11

End User

  (주)여수도선

 Tonnage

  G/T 17Tons Class 

 L.O.A

  16.3 m 

 Bmax

  3.75 m 

Depth

  1.90 m 

 Main Engine

  750 PS x 1 Sets 

Engine Type

  Shafting

 Max Speed

  20 knots 

 Passenger

  7 P  Completion 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010938_1762.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010938_7726.jpg
 

The bows 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010934_8581.jpg
 

The stern 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010934_2522.jpg58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010937_6124.jpg 

 

Upper structure 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010936_4697.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010937_0268.jpg
 

Inside cabin 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010935_4084.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010935_9277.jpg
17742f9aa054c36947035135c76a2a76_1568124582_3524.JPG
17742f9aa054c36947035135c76a2a76_1568124586_6643.JPG 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011055_9268.jpg
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567011056_5109.jpg 

Wheelhouse 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010939_3097.jpg

17742f9aa054c36947035135c76a2a76_1568124710_1249.JPG
 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.